HenCo HK – A015

In Stock

122,400.00

5 i n 1 5 M h z t r ipo l a r b ipo lar R F Ca v i t a t i o n Vacuum 8 -po l a r R F + 1 Mhz U l t r a s oun d h o m e u s e bea uty d e v ice

43 *45 *43cm

Qty